Çalıştay #10
ÇALIŞTAY #10
Çalıştay Başlığı: Tek Denekli Araştırmalarda Meta Analiz ve Etki Büyüklüğü Hesaplamaları
Düzenleyenler: 
Doç. Dr. Salih RAKAP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, srakaptr@gmail.com
Doç. Dr. Şerife YÜCESOY-ÖZKAN, Anadolu Üniversitesi, syucesoy@anadolu.edu.tr
Öğr. Gör. Sinan KALKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, snnklkn35@gmail.com
 
Çalıştay Tarihi:  12 Ekim 2018, Cuma
Çalıştay Süresi: 10.30-13.30 (4 saat)
Katılımcılar İçin Önkoşullar: Bilimsel Araştırma Teknikleri, Tek Denekli Araştırmalar, Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Derslerinden Birisini Almış Olan Lisansüstü Öğrencileri ve Akademisyenler.
Minimum Katılımcı Sayısı: 10
Maksimum Katılımcı Sayısı: 50
 
Çalıştay Özeti:
Son yıllarda eğitim alanında yapılan bilimsel araştırmaların sayısında ve çeşitliliğinde artış olmakta, ilgili alanyazın giderek zenginleşmektedir. Özel eğitim alanında da her yıl farklı yetersizlik grubundan bireylerle, farklı konularda çok sayıda araştırma yapılmakta ve heterojen bir yapı gösteren bu araştırmaların azaltılıp sadeleştirilmesi bir gereklilik haline gelmektedir. Böyle bir sadeleştirme işlemi yapılmadığında, tüm araştırmaların öğretmenler ya da araştırmacılar tarafından incelenmesi, bulgularının gözden geçirilmesi, sonuçlarının ve önerilerinin dikkate alınabilmesi için günler, hatta aylar gerekmekte ve bu bilgi çokluğunun arasında istenilen bilgiye ulaşmak da oldukça zorlaşmaktadır. Bu nedenle bu bilgilerin tek çatı altında düzenlenmesi, tekrar bir analiz sürecinden geçirilmesi ve yeni yorum ve kararlara varılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gereksinimi karşılamak üzere de meta-analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 
Meta-analiz, belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız, birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir. İyi bir meta-analiz çalışmasında izlenecek basamaklar birincil araştırmalarda izlenen basamaklarla benzerlik göstermektedir. Buna göre öncelikle araştırma gereksinimi belirlenir ve tanımlanır, sonra bu gereksinimi karşılamak için uygun olan araştırma soruları sorulur. Meta-analizde yer alacak araştırmalara ilişkin ölçütler belirlenir ve kapsamlı bir kaynak taraması yapılarak belirlenen ölçütler doğrultusunda meta-analizde yer alacak araştırmalar elde edilir. Elde edilen her bir araştırmanın kodlanması-sınıflandırılması ve her bir araştırmaya ilişkin etki büyüklüklerinin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilir. Daha sonra elde edilen araştırma bulguları birleştirilir ve meta-analiz bulguları rapor edilir.
 
Bağıntısal ya da grup deneysel araştırmalar için meta-analiz yöntemleri uzun yıllardır yaygın olarak kullanılıyor olmasına karşın tek denekli araştırmalar için meta-analiz yöntemleri hem daha yenidir hem de daha az kullanılmaktadır. Ancak yine de bağıntısal ya da grup deneysel araştırmalar için olduğu gibi tek denekli araştırmalar için de meta analiz yapılması gereği kaçınılmazdır. Bu çalıştayda da katılımcılara; tek denekli araştırmalarda meta analiz yapmak üzere izlenecek basamakları kapsamlı biçimde açıklamak, etki büyüklüğü hesaplama yaklaşımları konusunda farkındalık kazandırmak, örtüşmeyen veriye dayalı etki büyüklüğü hesaplamaları yapma konusunda beceri kazandırmak ve meta analizi raporlaştırırken dikkat edilecek noktalar konusunda bilgi vermek amaçlanmaktadır.